Gharet Akale Thakeleu Kena Hoba Rajyar Poroberty Oha 4 Saptha photo Dudhnoi Aro Saropetat Swihed Sankhalaghu Votar Abhilakh Mahanagret EVMk Loi Kokrajarat BPF UPPL Nalbereto Utpta Prostet Chakranta Solicha! ddr Vot Sekh, Anka Arambha Strang Romat Aharnisa Poth Durghatanat Nihata Poling Congress Nita Dr Bhumidhar add Rajyat Adinita 195 dd Sator Rati Bihuk